Czy można wycinać drzewa na własnej działce? | Blog Sklepogrodniczy.pl

Wycinka drzew i krzewów na własnej działce jeszcze do końca grudnia 2016 roku wiązała się z koniecznością uzyskania stosownego zezwolenia od wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Bezprawne karczowanie prywatnych posesji, bez dopilnowania niezbędnych formalności często kończyło się kosztownymi karami, sięgającymi niekiedy kilkudziesięciu tysięcy złotych. W czerwcu 2017 roku, w życie weszła kolejna już nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której liczne zapisy dotyczą m.in. wycinki drzew na działkach prywatnych.

W myśl nowelizacji przepisów 2017, wracają chociażby pomiary obwodów drzew na wysokości 5 cm, obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki, a pracownicy urzędu gminy będą zobowiązani do pracy w terenie, aby przyjrzeć się drzewom, które mają zostać usunięte. Do jakiej średnicy można wyciąć drzewo bez pozwolenia? Kiedy można wyciąć drzewo, a kiedy nie? Ile ważne jest pozwolenie na wycinkę? Odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania można znaleźć w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Wycinka drzew bez pozwolenia – dynamiczne zmiany w prawie

Ustawa o ochronie przyrody, zaledwie w ciągu kilku ostatnich miesięcy przeszła liczne zmiany, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wycinką drzew, warto zapoznać się z najnowszymi zapisami bądź udać się do urzędu gminy po bardziej szczegółowe informacje.

Przepisy wprowadzone wraz z początkiem 2017 roku, zezwalały właścicielom prywatnych posesji na wycinkę drzew bez pozwolenia pod warunkiem, że czynność ta nie była w żaden sposób związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek zmian w prawie, doszło do masowej likwidacji drzewostanów, dlatego od 17 czerwca 2017 roku, rząd wprowadził kolejną nowelizację przepisów.

Drzewo w ogrodzie - wycinka drzew na działce | Sklepogrodniczy.pl

Nowelizacja przepisów 2017 – co się zmieniło?

Aktualnie obowiązujące przepisy związane z wycinką drzew i krzewów zostały wprowadzone w myśl ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy ochrony przyrody.

Od 17 czerwca właściciele prywatnych posesji mogą wycinać drzewa jedynie wówczas, gdy:

 • czynność ta nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • zamiar usunięcia drzewa zostanie zgłoszony do urzędu gminy, a organ nie wniesie sprzeciwu.

Do jakieś średnicy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów, bez konieczności uzyskiwania stosownego zezwolenia, można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku takich gatunków drzew jak topole, wierzby, klony jesionolistne i klony srebrzyste;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych a także platanów klonolistnych;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 16 czerwca 2017 roku, wycinka drzew bez pozwolenia była możliwa wówczas, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekraczał:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, a także klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku wszystkich pozostałych gatunków drzew.

Okazy, które nie przekraczały wskazanych obwodów, można było bez obaw wycinać, nawet wówczas, gdy wiązało się to bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew

O wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa może wnioskować posiadacz posesji (właściciel lub osoba zarządzająca, np. najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty), na której znajdują się drzewa i krzewy. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wycinkę jest również właściciel urządzeń przesyłowych (np. linii energetycznych).

Zgłoszenie wniosku o wycinkę drzewa powinno zawierać:

 • imię oraz nazwisko osoby składającej wniosek;
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewa ma zostać usunięte;
 • rysunek bądź mapkę, która określa dokładną lokalizację drzewa na terenie nieruchomości.

Ile jest ważne pozwolenie na wycinkę drzew?

Po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa (do prezydenta, wójta lub burmistrza) z prywatnej posesji, odpowiedni urząd w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku jest zobligowany do przeprowadzenia oględzin zadrzewień i sporządzenia protokołu.

Każdy zamiar usunięcia drzewa wiąże się z oględzinami w terenie, przeprowadzanymi przez pracowników urzędu, który otrzymał zgłoszenie. Podczas oględzin, ustalane są m.in. takie kwestie jak gatunek drzewa oraz obwód jego pnia na wysokości 5 cm. W następnej kolejności sporządzany jest protokół. Jeśli organ właściwy w terminie 14 dni nie wyda decyzji sprzeciwiającej się zgłoszonej wycince, drzewa można bez obaw usunąć.

Uwaga!

Protokół jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Jeśli po upływie tego czasu drzewo nie zostanie usunięte, konieczne jest ponowne zgłoszenie zamiaru wycinki do urzędu gminy.

Wycinka drzew – kiedy organ może wnieść sprzeciw?

Zdarzają się sytuacje, w których organ może wnieść sprzeciw. Należą do nich następujące przypadki:

 • drzewo rośnie na nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków;
 • drzewo rośnie na terenie, który jest przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń (lub też jest chroniony innymi zapisami);
 • drzewo rośnie na obszarze chronionym – w parku krajobrazowym, parku narodowym, rezerwacie przyrody;
 • drzewo zgłoszone do wycinki spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody.

Organ, który wydaje stosowne pozwolenie na wycinkę drzew może wnieść sprzeciw również w sytuacji, gdy uzna, że na danym terenie prowadzona jest działalność gospodarcza, a usunięcie drzewa ma z nią bezpośredni związek. Co więcej, organ może również wnieść sprzeciw wówczas, gdy uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych (np. jest niekompletne). Wówczas w drodze postanowienia, na właściciela działki nakładany jest obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.


Poruszone zagadnienia prawne są aktualne w momencie publikacji artykułu.

Treść odwołuje się do: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1074/1).